KLAUZULA INFORMACYJNA ADMINISTRATORA DANYCH OSOBOWYCH

Działając na podstawie art. 13 ust. 1−2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27.04.2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119, s. 1), wchodzącego w życie z dniem 25.05.2018 r. – dalej Rozporządzenie lub RODO − informujemy, że:

1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest WASILEWSKI i SYN sp. z o.o. z siedzibą ul. Suwalska 1 19-301 Ełk, Szeligi, zwany dalej także jako „Dealer”, dane kontaktowe Dealera : tel. +48 (87) 621 41 31; e-mail: sprzedaze@wasilewskiisyn.pl; adres strony internetowej: http://wasilewskiisyn.pl

2. W razie jakichkolwiek wątpliwości związanych z przetwarzaniem dotyczących Pani/Pana danych, proszę nie wahać się skontaktować
z nami pod adresem sprzedaze@wasilewskiisyn.pl

3. Dealer przetwarza Pani/Pana dane osobowe w następujących celach:

a) podjęcia na Pani/Pana żądanie działań zmierzających do zawarcia umowy z Dealerem, w tym w celu dokonania prezentacji oferty (art. 6 ust. 1, lit. b Rozporządzenia),
b) realizacji zawartej z Dealerem umowy (art. 6 ust. 1, lit. b Rozporządzenia),
c) wypełniania obowiązków prawnych ciążących na Dealerze związanych z prowadzoną działalnością gospodarczą i realizacją zawartych umów (art. 6 ust. 1, lit .c Rozporządzenia),
d) marketingu oraz promocji produktów i usług oferowanych przez Dealera (art. 6 ust. 1, lit. a Rozporządzenia),
e)dochodzenia roszczeń art. 6 ust. 1, lit. f Rozporządzenia),
f) wewnętrznych celów administracyjnych Dealera, w tym analizy bazy klientów oraz statystyki i raportowania (art. 6 ust. 1, lit. f Rozporządzenia),

4. W związku z przetwarzaniem danych osobowych, Pani/Pana dane osobowe mogą być udostępniane następującym odbiorcom:

1.        firmy pocztowe,

2.        firma administrująca naszą stronę internetową,

3.        firma dostarczająca serwery oraz serwery poczty e-mail.

4.        firma prowadząca księgowość,

5.        firmy dostarczające systemy informatyczne,

6.        firmy ubezpieczeniowe i pośrednicy ubezpieczeniowi 

7.        Importerzy samochodów,

8.        inni autoryzowani sprzedawcy marki ,

9.        firmy administrujące sieć informatyczną,

10.     kancelaria prawna,

11.     banki, instytucje finansowe i inne podmioty upoważnione do odbioru Pani/Pana danych osobowych na podstawie obowiązujących przepisów prawa.

5. Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane przez okres niezbędny do realizacji wskazanych w niniejszej informacji celów przetwarzania,
a zatem:

1) w związku w wykonywaniem zawartej przez Panią/Pana z Dealerem umowy – przez okres, na jaki została zawarta, a po tym czasie – przez okres przewidziany przepisami obowiązującego prawa lub w celu zabezpieczenia ewentualnych roszczeń z tego tytułu, a w przypadku wyrażenia przez Panią/Pana zgody na przetwarzanie danych osobowych po wygaśnięciu umowy – do czasu wycofania tej zgody,
2) w zakresie marketingu oraz promocji produktów i usług oferowanych przez Dealera – do czasu wycofania przez Panią/Pana zgody na takie przetwarzanie danych osobowych,
3) w zakresie wewnętrznych celów administracyjnych – do czasu całkowitego wypełnienia uzasadnionych interesów Dealera stanowiących podstawę tego przetwarzania lub do czasu wniesienia przez Panią/Pana sprzeciwu wobec takiego przetwarzania.

6. W związku z przetwarzaniem przez Dealera Pani/Pana danych osobowych, przysługuje Pani/Panu: prawo dostępu do treści danych, prawo do sprostowania danych, prawo do usunięcia danych, prawo do ograniczenia przetwarzania danych, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych, prawo do przenoszenia danych,

7. Informujemy, że w przypadkach, w których przetwarzanie Pani/Pana danych osobowych odbywa się na podstawie art. 6 ust. 1 li. a Rozporządzenia, a zatem w przypadku wyrażenia zgody na przetwarzanie danych osobowych, przysługuje Pani/Panu prawo do cofnięcia takiej zgody w dowolnym momencie, jednakże bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.

8. W przypadku uznania, że przetwarzanie przez Dealera Pani/Pana danych osobowych narusza przepisy Rozporządzenia, przysługuje Pani/Panu prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego

9. Wskazujemy, że w zakresie, w jakim przetwarzanie Pani/Pana danych osobowych następuje w celu zawarcia i wykonania umowy zawartej
z Dealerem, podanie przez Panią/Pana danych osobowych jest warunkiem zawarcia tej umowy. Podanie tych danych ma charakter dobrowolny. Jednakże konsekwencją niepodania tych danych będzie brak możliwości zawarcia i wykonania umowy z Dealerem.

10. W przypadku wyrażenia przez Panią/Pana zgody na przetwarzanie danych w celu przedstawienia oferty, promocyjnym i marketingowym lub dokonania odwiedzi na zapytanie. Podanie przez Panią/Pana danych osobowych ma charakter dobrowolny. Jednakże konsekwencją niepodania tych danych będzie brak możliwości przedstawienia oferty, promocji i informacji marketingowej oraz odpowiedzi na zapytanie, które kieruje Pani/Pan do Dealera.

 

@NissanPolska